گلستان سعدی: باب ششم: در ضعف و پیری

ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی

 

که از دهانش به در می کنند دندانی؟

 

اینک مقایسه کن که در این حال، بر من چه می گذرد؟ 
قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت

 

که از وجود عزیزش بدر رود جانی

 

گفتم: تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند: مزاج ار چه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه هایل، دلالت کلی بر هلاک نکند، اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده برکرد و بخندید و گفت: 
دست بر هم زند طبیب ظریف

 

چون حرف بیند اوفتاده حریف

 

خواجه در بند نقش ایوان است

 

خانه از پای بند ویران است

 

پیرمردی ز نزع می نالید

 

پیرزن صندلش همی مالید

 

چون مخبط شد اعتدال مزاج

 

نه عزیمت اثر کند نه علاج

 

* * * *
حکایت
پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده وو دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و بذله ها ولطیفه ها گفتی، باشد که موانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله می گفتم: بخت بلندت یار بود و چشم بخت بیدار که به صحبت پیری افتادی پخته، پرورده، جهاندیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، نیک و بد آزموده که حق صحبت می داند و شرط مودت بجای آورد، مشفق و مهربان، خوش طبع و شیرین زبان. 
تا توانم دلت به دست آرم

 

ور بیازاریم نیازارم

 

ور چو طوطی، شکر بود خورشت

 

جان شیرین فدای پرورشت

 

نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب، خیره رای سرتیز، سبک پای که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. 
وفاداری مدار از بلبلان، چشم

 

که هر دم بر گلی دیگر سرایند

 

خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه بمقتضای جهل جوانی. 
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار

 

که با چون خودی گم کنی روزگار

 

گفت: چندین برین نمط بگفتم که گمان بردم که دلش برقید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت: چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت: زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند، به که پیری. 
زن کز بر مرد، بی رضا برخیزد

 

بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد

 

فی الجمله امکان موفقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مدت عدت برآمد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشروی، تهیدست، بدخوی، جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت حق همچنان می گفت که الحمدلله که ازان عذاب برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم. 
با این همه جور و تندخویی

 

بارت بکشم که خوبرویی

 

با تو مرا سوختن اندر عذاب

 

به که شدن با دگری در بهشت

 

بوی پیاز از دهن خوبروی

 

نغز برآید که گل از دست زشت

 

* * * *
حکایت
مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوبروی. شبی حکایت کرد مرا به عمر خویش بجز این فرزند نبوده است. درختی درین وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت بر حق نالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت است. 
سالها بر تو بگذرد که گذار

 

نکنی سوی تربت پدرت

 

تو به جای پدر چه کردی، خیر؟

 

تا همان چشم داری از پسرت
* * * *
حکایت
روزی بغرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نه جای خفتن است. گفتم: چون روم که نه پای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحبدلان گفته اند: رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. 
ای که مشتاق منزلی، مشتاب

 

پند من کار بند و صبر آموز

 

اسب تازی دوتگ رود به شتاب

 

اشتر آهسته می رود شب و روز

 

* * * *
حکایت
جوانی چست، لطیف، خندان، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوع غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیوفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خاسته و بیخ نشاطش بریده و هوس پژمرده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ 
گفت: تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار

 

بازی و ظرافت به جوانان بگذار

 

طرب نوجوان ز پیر مجوی

 

که دگر ناید آب رفته به جوی

 

زرع را چون رسید وقت درو

 

نخرامید چنانکه سبزه نو

 

دور جوانی بشد از دست من

 

آه و دریغ آن ز من دلفروز

 

قوت سر چشمه شیری گذشت

 

راضیم اکنون چو پنیری به یوز

 

پیرزنی موی شیری سیه کرده بود

 

گفتم: ای مامک دیرینه روز

 

موی به تلبیس سیه کرده، گیر

 

راست نخواهد شد این پشت کوز

 

* * * *
حکایت
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی. 
چه خوش گفت: زالی به فرزند خویش

 

چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

 

گر از خردیت یاد آمدی

 

که بیچاره بودی در آغوش من

 

نکردی در این روز بر من جفا

 

که تو شیر مردی و من پیرزن

 

* * * *
حکایت
توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش: مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: مصحف مهجور اولیتر است که گله ی دور. 
دریغا گردن طاعت نهادن

 

گرش همره نبودی دست دادن

 

به دیناری چو خر در گل بمانند

 

ورالحمدی بخوانی، صد بخوانند

 

* * * *
حکایت
پیرمردی را گفتند: چرا زن نکنی؟ گفت: با پیرزنانم عیشی نباشد. گفتند: جوانی بخواه، چون مکنت داری. گفت: مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟ 
پرهفطاثله جونی می کند
غشغ مقری ثخی و بونی چش روشت
زور باید نه زر که بانو را

 

گزری دوست تر که ده من گوشت

 

* * * *
حکایت
شنیده ام که درین روزها کهن پیری
خیال بست به پیرانه سر گیرد جفت
بخواست دخترکی خبروی، گوهر نام
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت
چنانکه رسم عروسی بود تماشا بود
ولی به حمله اول عصای شیخ بخفت
کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت
مگر به خامه فولاد، جامه هنگفت
به دوستان گله آغاز کرد و حجت ساخت
که خان و مان من، این شوخ دیده پاک برفت
میان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان
که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت: 
پس از خلافت و شنعت گناه دختر نیست
تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سفت
سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج
صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار
دوش چون طاووس می نازیدم اندر باغ وصل
دیگر امروز از فراق یار می پیچم چو مار

/ 0 نظر / 65 بازدید